Rosh Hashanah begins at sundown

September 20, 2017